Autori Popis

Kostol – „objekt s odlišnými koordinátami“

Ide o najdôležitejší a najdominantnejší objekt črtajúceho sa mikrourbanizmu. Kolmé koordináty „príložníkového“ urbanizmu sú tu narušené natočením hlavnej osi kostola a určitým pohybovým gestom skulpturálne stvárnenej hmoty – „vkročením do rieky“. Geneticky príbuzné hmoty lode a veže sú konštruované sekvenciou meniacich sa priečnych väzieb (princíp rebrového systému trupu lode).

Hmotu lode opticky vytvárajú tri škrupinovité prvky – dva bočné lupene a vrchný list. Škrupinový charakter obalového plášťa spočíva v tom, že relatívna tenkosť troch hore spomenutých prvkov sú rovnako čitateľné z exteriérovej ako aj interiérovej strany.

Priečny rez kostola má bazilikárny charakter, v ktorom dovnútra naklonené drevené stĺporadia s hustým rytmom (1,2m) vytvárajú vnútornú loď, o ktorú sa opierajú bočné lupene. Z hľadiska priestorovej stability, ako aj z hľadiska vymedzenia „začiatku a konca“ lode sú tu ďalšie prvky – vstupný portál a priečna stena za oltárom (železobetónové konštrukcie prepojené zakrytým atikovým oblúkovým nosníkom z lepeného dreva).

Subtílna vzpínadlová konštrukcia strechy umožňuje zachovať „tenkosť“ škrupiny, rovnako vytvára asociáciu na imaginárnu loď. Veža je koncipovaná tak, že o tuhé žel. betónové jadro sa opierajú drevené nosníky opláštenia.

Na zvýraznenie tvarového konceptu je použitá krytina z drážkovaného plechu z predzvetralého titanzinku. V kontraste k nej sú interiérové plochy obložené svetlým drevom v kombinácii s bielymi povrchmi betónových a murovaných konštrukcií.

Za autorov Pavel Simko